DATASKYDD

Dataskyddsredogörelse för Oy Kaj Forsblom Ab's kundregister

Enligt dataskyddsförordningen är registerinnehavaren skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna redogörelse uppfyller informationsförpliktelsen.

1. Registerinnehavare

Oy Kaj Forsblom Ab

Kontaktuppgifter:
Adlercreutzgatan17
06100 Borgå

Kontaktuppgifter vid äranden gällande registret:
Mi Saxén
Adlercreutzgatan 17
06100 Borgå
019 524 3993
mi.saxen@kajforsblom.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudsmannen vid tillämpliga fall:
Mi Saxén
Adlercreutzgatan 17
06100 Borgå
019 524 3993
mi.saxen@kajforsblom.fi

2. De registrerade

Kunder och potentiella kunder.

3. Grunden för upprätthållande av registret samt dess användningssyfte

 • Personuppgifter hanteras utgående från kundrelationen till den registrerade
 • Personuppgifter hanteras med den registrerades medgivande

4. Användningssyftet med hanteringen av personuppgifter och registret

Personuppgifter hanteras enbart för på förhand bestämda ändamål, vilka är följande:

 • Marknadsföring och nyhetsbrev per e-post

5. Personuppgifter som sparas i registret

Kundregistret innehåller följande uppgifter:

Kontaktuppgifter

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer

 

Kunduppgifter

 • uppgifter om köpta produkter/tjänster

6. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, förfrågningar gällande dem bör skickas till mi.saxen@kajforsblom.fi

Rättighet till granskning 

Den registrerade kan granska de sparade personuppgifterna.

Rättighet till korrigering av uppgifter

Den registrerade kan anhålla om korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Rättighet till protest

Den registrerade kan protestera mot hanteringen av personuppgifter, ifall hen upplever att personuppgifterna hanterats på ett lagstridigt sätt.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade är berättigad att förbjuda användningen av uppgifterna för direktmarknadsföring.

Rättighet till radering

Den registrerade har rätt att anhålla om radering av uppgifterna, ifall hanteringen av dem inte är nödvändig. Vi behandlar önskan om radering, varefter vi raderar uppgifterna eller ger en motiverad orsak till varför uppgifterna inte kan raderas.

Det bör tas i beaktande att registerinnehavaren kan ha en lagstadgad eller annan skyldighet att inte radera önskade uppgifter. Registerinnehavaren är skyldig att lagra bokföringsmaterial under den i Bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) bestämda tiden (10 år). På grund av detta kan bokföringsmaterial inte raderas före utgången av den utsatta tiden.

Tillbakadragande av medgivande

Ifall hanteringen av den registrerades personuppgifter enbart baserar sig på den registrerades medgivande, och inte på t.ex. en kundrelation eller ett medlemskap, kan den registrerade tillbakadra sitt medgivande.

Den registrerade kan överklaga beslut hos dataskyddsombudsmannen

Den registrerade har rätt att kräva att hanteringen av kontroversiella uppgifter begränsas tills ärendet uppklarats.

Överklagorätt

Den registrerade är berättigad att överklaga hos dataombudsmannen, ifall hen upplever att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen vid hanteringen av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataombudsmannen: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

7. Allmänna informationskällor

Kunduppgifter fås vanligtvis på följande sätt:

 • på mässor
 • personligen av kunden vid inledning av kundrelation

8. Allmänt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas ej för marknadsföringsändamål utanför Oy Kaj Forsblom Ab, de stannar hos registerinnehavaren.

Vi har försäkrat oss om att våra tjänsteproducenter följer dataskyddslagstiftningen. Vi använder oss vanligtvis av följande tjänsteproducenter:

 • Lyyti oy
 • MailChimp

9. Hanteringens längd

Den registrerade kan själv skriva ut sig ur vårt marknadsföringsregister via länken som finns i varje marknadsföringsmail vi skickar.

10. Hanterare av personuppgifter

Kundregistret hanteras av Oy Kaj Forsblom Ab's anställda.

Registerinnehavaren och dess anställda hanterar personuppgifterna. Vi kan även utkontraktera hanteringen av personuppgifter till en tredje part, då garanterar vi med en överenskommelseförordning att personuppgifterna hanteras enligt den rådande dataskyddslagordningen och på ett i övrigt lämpligt sätt.

11. Transfer av uppgifter ytterom EU

Personuppgifter förflyttas inte utanför EU eller Europas finansområde.

12. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder ej uppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Nätsidan www.kajforsblom.fi

Våra nätsidor samlar in besökarstatistik såsom antal besökare, populära sidor, ingångssidor, utgångssidor eller motsvarande uppgifter. Statistiken samlas in av Google Analytics. Google kan lämna ut uppgifter till tredje part om lagen så kräver. Googles dataskyddsbeskrivning finns på adressen: http://www.google.fi/policies/privacy/

Besökaren tillåter, genom att besöka våra hemsidor, att uppgifter enligt ovan nämnda villkor överlämnas till Google.
Oy Kaj Forsblom Ab:s hemsidor https://www.kajforsblom.fi är skyddade med SLL certifikat.

Insticksprogram på social medier

På våra hemsidor eller Facebooksidor kan det finnas länkar eller kopplingar till tredje parts nätsidor samt sociala mediers insticksprogram (t.ex. Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Användningen av insticksprogram för sociala medier kan skicka identifierbara uppgifter till leverantörer av de sociala medierna i fråga. Genom att öppna ett insticksprogram kan du godkänna att cookies från tredje parters nätsidor sparas på din dator, varvid deras administratörer kan följa upp användningen av webbplatsen om du har loggat in på i frågavarande leverantörens sociala mediekanal. På dessa tjänster som erbjuds av tredje part eller applikationer som förmedlas av tredje part tillämpas tredje partens användarvillkor. Oy Kaj Forsblom Ab har ingen bestämmanderätt över sådana tredje parters webbplatser, och Oy Kaj Forsblom Ab är inte på något sätt ansvarig för något material som publiceras där eller användningen av det.